Privacy verklaring


Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Reddingsbrigade Maasplassen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reddingsbrigade Maasplassen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Bestuur Reddingsbrigade Maasplassen


bestuur@reddingsbrigademaasplassen.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?


Persoonsgegevens van onze leden worden door Reddingsbrigade Maasplassen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 1. Inschrijven in de ledenadministratie;
 2. Eventuele deelname aan clubactiviteiten, waaronder examens;
 3. Versturen van nieuwsbrieven, ledeninformatie en uitnodigingen via e-mail;
 4. Het plaatsen van behaalde diploma’s en verslagen van verenigingsactiviteiten op onze eigen website, Social Media (Twitter, Facebook en Instagram) en in enkele gevallen de plaatselijke dagbladen.

Voor de hiervoor beschreven doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:

 1. Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam;
 2. Adres, Postcode, Woonplaats;
 3. Geboortedatum, geboorteplaats;
 4. Geslacht;
 5. E-mailadres;
 6. Telefoonnummer, mobielnummer;
 7. Foto’s.

Toelichting:

 • NAW-gegevens, geboortedata en contactgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden als genoemd onder 1 en 2.
 • Daarnaast gebruiken wij uw e-mail en telefoonnummer voor het organiseren van de administratieve processen omtrent alle activiteiten en nieuwsbrieven, waaronder besloten Whatsapp-groepen

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van Sportlink voor de ledenadministratie. Voor uitwisseling van gegevens met Sportlink maken wij gebruik van een verwerkersovereenkomst.

Daarnaast hebben wij, gelet op de hiervoor beschreven doeleinden een overeenkomst betreffende uitwisseling van gegevens met Reddingsbrigade Nederland.

Voor de juiste verwerking van gegevens betreffende de aanwezigheid en de vorderingen van onze vrijwilligers maken wij gebruik van de functies van Sportlink en Microsoft Excel:

 • Het bijhouden van de behaalde relevante diploma’s en certificaten
 • Het bijhouden van de vorderingen m.b.t. de opleiding

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Reddingsbrigade Maasplassen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna bewaren wij de noodzakelijke persoonsgegevens in het oud-ledenarchief (NAW-gegevens en e-mailadres).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Reddingsbrigade Maasplassen van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • De vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Sportlink maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens


U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kan er bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer wij een verzoek ontvangen zullen wij dit binnen 30 dagen na binnenkomst verwerken. U kan dit verzoek doen door een mail te sturen naar:

bestuur@reddingsbrigademaasplassen.nl.


Klachten of vragen

Als Reddingsbrigade Maasplassen zijn wij verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u een klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.